1. STANDARDY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

w pracowni a:tr architekt Tomasz Rymarek:

1.1.  Administrator danych osobowych

Pracownia:

a:tr architekt Tomasz Rymarek

z siedzibą przy ul. Wycieczkowej 49B w Łodzi

jest administratorem danych osobowych związanych z prowadzoną działalnością.

1.2. Cel gromadzenia i przetwarzania danych

Celem gromadzenia i przetwarzania danych jest:

  1. Realizowanie zleceń w postaci umów o prace projektowe, w ramach których, w zakresie określonym przez Ustawę Prawo Budowlane, przepisy zależne, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz inne przepisy w zależności od przedmiotu zlecenia, niezbędne jest gromadzenie i przetwarzanie danych klientów;
  2. Współpraca z Klientami, podwykonawcami własnymi i wskazanymi przez Klientów przy realizacji zleceń w zakresie budownictwa, dostaw materiałów, opracowań technicznych, graficznych i poligraficznych;
  3. Pełnienie czynności administracyjnych i reprezentowania Klientów przed organami administracji, Urzędami i podmiotami związanymi z realizacją umów, w tym również instytucjami i osobami prywatnymi pozostającymi stronami w procesach administracyjnych i budowlanych, związanych z realizacją zadań powierzonych architektowi;

1.3. Sposób przetwarzania danych:

W związku z charakterem procesów projektowych, inwestycyjnych i budowlanych oraz czynności administracyjnych z tym związanych, przetwarzanie danych dostarczonych przez Klientów, jest wpisane w podstawowe działania architekta w ramach określonych w umowach i/lub zleceniach na prace projektowe.

Dane będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, procedurami administracyjnymi.

Dane powierzone architektowi przekazywane będą w celach związanych z realizacją zleceń zarówno w kontekście czynności formalno-prawnych jak i w związku z realizacją inwestycji.

Dane powierzone architektowi nie będą przekazywane i przetwarzane w sposób nie wynikający i nie wiążący się z umowami o prace projektowe, bez wiedzy i zgody właściciela tych danych.

1.4. Referencje dla architekta

Wybrane dane powierzone architektowi mogą być podawane do informacji ogólnej lub wyselekcjonowanym podmiotom, w ramach informowania o zrealizowanych zadaniach i udostępniania referencji dla działalności architekta.

Dla osób prywatnych, standardowo przyjmuje się utajnienie danych identyfikujących inwestora i dokładną lokalizację inwestycji, przy czym możliwe jest określenie inwestycji jako „prywatna”, z podaniem rodzaju, wielkości i miejscowości oraz wykorzystania wybranych elementów projektu (np. wizualizacji, fotografii i rysunków projektowych) w portfolio i referencjach architekta.

Dla podmiotów prowadzących jawną działalność gospodarczą, przyjmuje się możliwość ujawniania przez architekta nazwy, dokładnej lokalizacji inwestycji oraz wykorzystania wybranych elementów projektu (np. wizualizacji, fotografii i rysunków projektowych) w portfolio i referencjach architekta.

1.5. Zmiany w zakresie danych powierzonych architektowi

W celu wprowadzenia zmian danych powierzonych architektowi lub sposobu ich wykorzystywania i przetwarzania, należy skontaktować się z administratorem danych osobowych: architektem Tomaszem Rymarkiem. Informacja o ograniczeniu udostępnienia danych osobowych architektowi, może mieć wpływ na uniemożliwienie architektowi realizacji powierzonych mu zadań. Informacja taka musi mieć charakter pisemny i musi zostać przekazana architektowi w formie i czasie umożliwiającym zastosowanie się do życzenia zleceniodawcy.

Architekt Tomasz Rymarek, zastrzega sobie prawo do zmiany ustaleń związanych z ochroną danych osobowych klientów i współpracowników, w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub ich zmiany, lub w związku ze sposobem prowadzenia działalności. W przypadku zmiany, architekt Tomasz Rymarek nie ma obowiązku informować ani uzyskiwać zgody klientów na wprowadzenie zmian.

1.6. Kontakt z administratorem danych osobowych

Kontakt z administratorem danych osobowych jest tożsamy z kontaktem z architektem Tomaszem Rymarkiem. Sposoby kontaktu każdorazowo określono w preambułach umów o prace projektowe oraz podano na stronie www.atr-design.pl .

 

 

Thanks for sending your message! We will get back to you shortly.

There was a problem sending your message. Please try again.

Please complete all the fields in the form before sending.

Contact Info

  • Wycieczkowa 49b, 91-518 Łódź, Poland
  • 605725050
  • tomek.rymarek@gmail.com

a:tr architekt Tomasz Rymarek